แนวข้อสอบใบขับขี่ 2565


1. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 1


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 2


2. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 มวดกฎหมายว่าด้วยจารจรทางบก 1


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 มวดกฎหมายว่าด้วยจารจรทางบก 2


3. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดเครื่องหมายพื้นทาง


4. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดป้ายบังคับ


5. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดป้ายเตือน 1


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดป้ายเตือน 2


6. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดมารยาทและจิตสำนึก


7. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 1


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 2


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 3


8. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดการบำรุงรักษารถ 1


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดกการบำรุงรักษารถ 2


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดการบำรุงรักษารถ 3


9. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดรูปภาพการจารจ


10. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตราย


11. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 หมวดกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา