ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนขับรถ

1. ต้องแสดงบัตรครูและใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่

2. แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมต่อการสอนตามชุดที่โรงเรียนกำหนด (เสื้อของโรงเรียน กางเกงสีสุภาพ ร้องเท้าผ้าใบ)

3. ไม่แสดงกิริยาหรือพูดจาไม่สุภาพ-ดูหมิ่นก้าวร้าวหรือเหยียดหยาม

4. ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา

5. ไม่เสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

6. ไม่สอนขับรถในขณะที่ร่างกายจิตใจหย่อนสมรรถภาพ

7. ไม่บรรทุกผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยในการฝึกหัด ขับรถ

8. ละทิ้งหน้าที่การสอนโดยไม่มีเหตุอันควร

9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศของโรงเรียน

หากครูผู้สอนขับรถฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจ
ตักเตือน-พักใช้ใบอนุญาต-เพิกถอนใบอนุญาต