กฎระเบียบของนักเรียน

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมต่อการเรียน สุภาพสตรีไม่ควรสวมเสื้อสายเดียว เกาะอก กางเกงหรือกระโปรงที่สั้นจนเกินไป

2. สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นไม่ควรสวมรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูง ส้นตึก สำหรับสุภาพสตรีเพราะจะทำให้เกิดความไม่สะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนเอง

3. ปิดโทรศัพท์มือถือในขณะอบรมและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะเรียนขับรถ

4. ใช้ถ้อยคำกิริยาท่าทางที่สุภาพไม่ก้าวร้าว

5. ไม่สูบบุหรี่ในขณะฝึกขับเรียนขับรถ

6. ไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะมาฝึกหัดขับเรียนขับรถ

7. ห้ามบรรทุกผู้อื่นไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยในการฝึกหัดขับรถ

8. ห้ามบันทึกภาพหรือวิดีโอในขณะ ฝึกหัดขับรถ

9. ห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานบนรถในขณะฝึกหัดขัด

10. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถยนต์

11. ต้องปฏิบัติตามครูฝึกสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้อื่นและรักษาทรัพย์สินไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

12. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันกับทางโรงเรียนเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงและเลื่อนเวลาให้ตามเหมาะสมมิฉะนั้นจะถือว่าเสียชั่วโมงการเรียนในชั่วโมงนั้นนั้น