ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับขี่

1. ยื่นหลักฐานการสมัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ทดสอบตาบอดสี
- ทดสอบปฏิกริยา
- ทดสอบระดับสายตา

3. อบรมภาคทฤษฎีและเรียนภาคปฏิบัติ
- อบรม 5 ชั่วโมง
- ปฏิบัติ 10 / 15 ชั่วโมงตามหลักสูตรที่สมัคร

4. สอบภาคทฤษฎี E-Exam
- ข้อสอบ 50 ข้อ ต้องผ่าน 45 ข้อ ( 90% )
- ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง

5. สอบภาคปฏิบัติ
- การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การขับรถเดินหน้าและถอยหลังทางตรง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

6. ขอรับใบอนุญาตขับรถ
- นำหนังสือรับรองผลการเรียนจากทางโรงเรียนไปขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่กรมการขนส่ง