แผนผังองค์กร - Organzation
นายรุ่ง คักกันหา
นางสุกัญญา คักกันหา
นายประสงฆ์ บุญสุข
ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นางสาวกชพร คักกันหา
นายสุรศักดิ์ กานิล
นางสาวศิริพร เปี้ยอ้อน
ผู้จัดการ
ธุรการ
ธุรการ
นางสาวเยาวรีย์ ประกอบ
นายจิรายุทธ แก้วดำ
นายปรีชา พินโยลิต
ครูฝึกสอน
ครูฝึกสอน
ครูฝึกสอน
นางสาวจรัญญา ดอนชัย
นายเจนณรงศ์ บุญสม
นายพิศักดิ์ คำดี
ครูฝึกสอน
ครูฝึกสอน
ครูฝึกสอน
แม่บ้าน

  • แอพแนะนำสำหรับนำไปอ่านศึกษาและทดลองทำแบบทดสอบ > Click
  • แอพสำหรับการจองคิวถ่ายใบขับขี่ > Click