สมัครเรียนขับรถกับทาง P-Driving
กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง
ชื่อ - สกุล : *
อายุ : *
เบอร์โทรศัพท์: *
กรุณาเลือกหลักสูตร เรียนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมงพร้อมสอบใบขับขี่
เรียนขับรถยนต์ 20 ชั่วโมงพร้อมสอบใบขับขี่
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

_____________________________________________________________

คุณสมบัติผู้เรียน


1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
3. ไม่มีอาการตาบอดสี
4. ต้องไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน

การทดสอบปฏิกิริยา

1. ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสาม ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

2. การทดสอบสายตา
- ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่ กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

3. การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียวสีแดงสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบใน
ระดับสายตาระยะไม่น้อย กว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง
หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่าน การทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)